Interactive Assignment 3

به تمرین تعاملی آرمانی خوش آمدید.

لطفا جواب سوال زیر را با دقت تمام و با استفاده از مطالبی که آموختید بنویسید.

پاسختان باید مینیمم 150 کلمه باشد. در آزمون بیشتر نوشتن از 150 کلمه نمره اضافی ندارد.

بزودی از تیم آرمانی بازخورد دریافت خواهید کرد.